ࡱ> ޶bjbjsrr[> ---8e q-(:????B1B1B1$ʇ|>9B100B1B19??iJ<3<3<3B1??<3B1<3<3rjM}?@C32yyZf<yz2<|M}M}} B1B1<3B1B1B1B1B199<3B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1 + : ZaBcznik Nr 1 do wniosku z dnia xx.xx.2014 r. Zielona Gra 22.09.2014.r. SzczegBowy opis przedmiotu zamwienia (SOPZ) Zakup analizy w zakresie potencjaBu eksportowego wojewdztwa lubuskiego pod nazw  ANALIZA HANDLU ZAGRANICZNEGO WOJEWDZTWA LUBUSKIEGO (Z UWZGLDNIENIEM KLUCZOWYCH SEKTORW) W OKRESIE 2010-2013 i I kwartaBu 2014r. Przedmiot zamwienia: W zwizku z realizacj projektu systemowego Ministra Gospodarki pod nazw  Sie Centrw ObsBugi Inwestorw i Eksporterw , w ramach PoddziaBania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (POIG), Departament Infrastruktury i Komunikacji Urzdu MarszaBkowskiego Wojewdztwa Lubuskiego kieruje zaproszenie do zBo|enia oferty na wykonanie i dostarczenie opracowania pn.  ANALIZA HANDLU ZAGRANICZNEGO WOJEWDZTWA LUBUSKIEGO (Z UWZGLDNIENIEM KLUCZOWYCH SEKTORW) W OKRESIE 2010-2013 iI kwartaBu 2014r. . (Pojcia  eksport i  import rozumiane rwnie| jako wewntrzwsplnotowa wymianatowarw). Cel Zamwienia Celem analizy stanowicej przedmiot zamwienia jest opracowanie analizy warto[ci obrotw handlu zagranicznego (HZ) wojewdztwa lubuskiego od roku 2010 do I kw. 2014 r. oraz prognoza na lata 2014 - 2020, zeszczeglnym uwzgldnieniem nastpujcych kluczowych sektorw w wojewdztwie: maszynowego, metalowego, papierniczo-drzewnego, meblowego, tworzyw sztucznych, spo|ywczego oraz IT. Cele szczegBowe zamawianej analizy to m.in.: okre[lenie warto[ci obrotw handlowych oraz udziaB wojewdztwa lubuskiego w eksporcie Polski, w tym porwnanie zpozostaBymi 15 (pitnastoma) wojewdztwami; okre[lenie struktury towarowej eksportu i importu wojewdztwa lubuskiego, w tym wojewdztwo na tle Polski i pozostaBych 15 (pitnastu) wojewdztw; dominujce kierunki eksportowe i importowe w rozbiciu na kraje docelowe, w tym wojewdztwo na tle Polski i pozostaBych 15 (pitnastu) wojewdztw; Struktura geograficzno produktowa eksportu i importu wskazanych w pkt II sektorw (przypisanie najpopularniejszych produktw do poszczeglnych rynkw w ujciu geograficznym i ilo[ciowym, w tym wojewdztwo na tle Polski i pozostaBych 15 (pitnastu) wojewdztw; Ocena potencjaBu eksportowego wszystkich wskazanych w pkt II sektorw. Opis zamwienia: III.I Forma i zakres przedmiotowej analizy Analiza wraz z opracowaniem graficznym zostanie sporzdzona w jzyku polskim (objto[ nie mniej ni| 90 stron) i bdzie zawieraBa m.in.: Analiz potencjaBu handlu zagranicznego wojewdztwa lubuskiego (z uwzgldnieniem kluczowych sektorw wskazanych w pkt II Opisu) w okresie 2010-2013 i I kwartaBu 2014r. yrdBo danych: oglnodostpne dane ze zbiorw Centrum Analitycznego Administracji Celnej (CAAC), GBwnego Urzdu Statystycznego, pozyskane podczas ankietowania firm oraz z innych zrdeB wiarygodnych danych gospodarczych, m.in. opracowaD Narodowego Banku Polskiego, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., zobowizujcych dla wojewdztwa lubuskiego i JST regionu strategicznych dokumentw rozwojowych (w tym projektw tych dokumentw je[li s na etapie opracowywania) oraz inne wiarygodne zrdBa gospodarcze. Opracowanie wynikw analizy bdzie obejmowaBo obszar wojewdztwa lubuskiego oraz elementy porwnaD do innych wojewdztw. Opisy wskazanych w pkt II wszystkich sektorw: maszynowego, metalowego, papierniczo-drzewnego, meblowego, tworzyw sztucznych, spo|ywczego oraz IT. Okres objty analiz: 2010-2013 (dane historyczne), I kw. 2014 dane bie|ce oraz prognozy na lata 2014-2020. Zawarto[ analizy: A. Opis bie|cej sytuacji eksportowej i importowej wojewdztwa lubuskiego (w tym wybranych i wskazanych w pkt II sektorw), rwnie| w formie graficznej: a) Dynamika warto[ci eksportu i importu wojewdztwa lubuskiego w latach 2010-2013 iwIkwartale 2014 r., w tym udziaB w eksporcie i imporcie Polski ogBem oraz porwnanie zpozostaBymi 15 (pitnastoma) wojewdztwami; b) Struktura geograficzna eksportu i importu w okresie 2010-2013 (dominujce kierunki eksportowe i importowe w rozbiciu na kraje docelowe, w tym wojewdztwo na tle Polski) i pozostaBych 15 (pitnastu) wojewdztw; c) Struktura produktowa eksportu i importu, w tym wojewdztwo na tle Polski; d) Struktura geograficzno produktowa eksportu i importu danego sektora (przypisanie najpopularniejszych produktw do poszczeglnych rynkw w ujciu geograficznym, wtym wojewdztwo na tle Polski); e) Struktura transportu eksportowanych i importowanych towarw wg sektorw i krajw; e) Najwiksi eksporterzy (wg kryterium wysoko[ci obrotw) w regionie w rozbiciu na produkty oraz kierunkw eksportu. Identyfikacja minimum 30 najwikszych eksporterw w danym sektorze wwojewdztwie z wyszczeglnieniem produktw wytwarzanych pod wBasn oraz pod obc mark. Opracowanie bazy teleadresowej ww. podmiotw w wersji papierowej oraz elektronicznej umo|liwiajcej sortowanie ifiltrowanie wg zadanych parametrw, m.in.: adres, sektor, wielko[ firmy, produkty, kierunki eksportu i importu. B. Ocena potencjaBu eksportowego (w tym wybranych i wskazanych w pkt II sektorw): a) Trendy w dynamice warto[ci eksportu w wojewdztwie lubuskim na lata 2014-2020 wpodziale na produkty/usBugi i kraje; b) Wskazanie perspektywicznych krajw eksportu (w perspektywie lat 2014-2020). c) Identyfikacja podsektorw i niszowych obszarw, ktre maj najwikszy potencjaB wzrostu (zarwno w Polsce jak i na rynku midzynarodowym). d) Identyfikacja barier w eksporcie produktw w/w sektorw, w podziale na rynki geograficzne. C. Identyfikacja organizacji, stowarzyszeD bran|owych, inicjatyw i innych jednostek skupiajcych wszelkie podmioty z wybranych i wyszczeglnionych w pkt II sektorw w wojewdztwie lubuskim. Opracowanie bazy teleadresowej ww. podmiotw w wersji papierowej i elektronicznej. D. Oczekiwania eksporterw w zakresie wsparcia finansowego, informacyjnego, szkoleniowego, i promocyjnego wobec oferty usBugowej Centrum ObsBugi Inwestorw i Eksporterw z woj. lubuskiego. Forma analizy: PeBna wersja analizy w jzyku polskim, skrcona wersji analizy (ekstrakt) oraz prezentacja w jzyku polskim i angielskim. W przypadku j. angielskiego wszystkie tBumaczenia uwierzytelnione przez tBumacza przysigBego (nale|y dostarczy rwnie| egzemplarz tBumaczeD w oryginale). Forma analizy: wersja drukowana, wersja elektroniczna - edytowalna (Word oraz PowerPoint) oraz nieedytowalna (Pdf) dostarczona na no[niku (Pendrive, pByta CD/DVD lub inny no[nik). Zakres czasowy analizy: Analiza bdzie prezentowa opis dotychczasowy sytuacji eksportowej wojewdztwa lubuskiego, ktry powinien obj swym zakresem okres pomidzy 1 stycznia 2010 r. a31grudnia 2013 r. oraz dane bie|ce dotyczce I kw. 2014 r. i wskazane w pkt II wszystkie sektory. Natomiast prognoza rozwoju potencjaBu eksportowego regionu powinna obj perspektyw czasow lata 2014 do 2020 wBcznie. yrdBa danych do analizy: Opracowujc analiz Wykonawca zobowizany jest korzysta m.in. ze zbiorw danych Centrum Analitycznego Administracji Celnej (CAAC), GBwnego Urzdu Statystycznego, pozyskanych podczas ankietowania firm oraz z innych zrdeB wiarygodnych danych gospodarczych, m.in. opracowaD Narodowego Banku Polskiego, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., z obowizujcych dla wojewdztwa lubuskiego i JST regionu strategicznych dokumentw rozwojowych (w tym projektw tych dokumentw je[li s na etapie opracowywania) oraz z innych wiarygodnych zrdeB gospodarczych. Informacje dodatkowe: Wykonawca sporzdzi wszystkie dokumenty analizy, w tym streszczenie iprezentacj, z zachowaniem jednolitej formy graficznej, wBa[ciwej dla Projektu Sie Centrw ObsBugi Inwestorw i Eksporterw , okre[lonej na podstawie Ksigi Znakw sieci COIE, ktra zostanie udostpniona Zleceniobiorcy drog elektroniczn, wraz zzawarciem umowy. Zalecane jest doBczenie do opracowania map, wykresw, tabel i diagramw wwersji edytowalnej, wraz z legend. MateriaB w formie map, wykresw, tabel idiagramw w wersji edytowalnej wraz z legend ten nie powinien przekracza 1/3objto[ci koDcowego opracowania. Opracowanie prosz przygotowa zwykorzystaniem czcionki Arial Narrow rozmiar 12. Zleceniobiorca zobowizany jest do umieszczenia na wszyst DHJNPVX^`bf~ƴ~~iT?)hhN]3@B*CJOJQJaJph)hd[he|@B*CJOJQJaJph)hd[h&\@B*CJOJQJaJph"hdhf5T6CJOJQJ\aJ"hdh<6CJOJQJ\aJ"hdhe|6CJOJQJ\aJ"hdhw6CJOJQJ\aJ"hdh.G6CJOJQJ\aJ"hdh{<6CJOJQJ\aJ)hd[h,C@B*CJOJQJaJph`b r$dx1$7$8$H$a$gdy|$dx1$7$8$H$a$gdd[dx1$7$8$H$gdd[$ dx-DM ^a$gdd[ dx^gdd[dx^`gdd[ dx-DM ^gdd[ ~înXE2E%h=5CJOJPJQJaJnH tH %hy|5CJOJPJQJaJnH tH +hd[hQM5CJOJPJQJaJnH tH +hd[h*5CJOJPJQJaJnH tH )hd[h2/@B*CJOJQJaJph)hh* @B*CJOJQJaJph)hh4@B*CJOJQJaJph)hh<@B*CJOJQJaJph#ht@B*CJOJQJaJph)hh8@B*CJOJQJaJph  HٱugWgLg<.hd[h 5OJQJ\hd[h=5OJQJ\^Jh4OJQJ\^Jhd[h=6OJQJ\^Jhd[h=OJQJ\^J#hd[h=5CJOJQJ^JaJ&hd[h=5CJOJQJ\^JaJ+hd[hn5CJOJPJQJaJnH tH +h:Ehy|5CJOJPJQJaJnH tH "h:Ehy|5CJOJQJ\aJ&h:Ehy|5CJOJQJ\^JaJ#h:Ehy|CJOJQJ\^JaJ X~8eeee$ & Fdx1$7$8$H$^a$gdd[m$$ & Fdx1$7$8$H$^a$gdd[m$$hdx1$7$8$H$`ha$gdd[m$$hdx1$7$8$H$^ha$gdd[m$$dx[$\$^a$gdd[$ & Fdx1$7$8$H$`a$gdd[m$ H(˽ˢ{m_K: hd[h=CJOJQJ^JaJ&hd[h=5CJOJQJ\^JaJhd[h=5OJQJ\hd[h=OJQJ\^Jhdh OJQJhdh OJQJ\^Jhdh=OJQJ\^Jhdh=5OJQJ\^Jh45OJQJ\hdh45OJQJ\hdh 5OJQJ\hdhQ5OJQJ\hd5OJQJ\hd[hQ5OJQJ\(*BNP~TX^ "&PTfj :Vͼͫͼ͙ͼveve hd[hwCJOJQJ^JaJ hd[h=CJOJQJ^JaJ#hd[hk5CJOJQJ^JaJ#hd[hQ5CJOJQJ^JaJ hd[hRrCJOJQJ^JaJ hd[h HCJOJQJ^JaJ hd[hQCJOJQJ^JaJ hd[hkCJOJQJ^JaJ hd[h CJOJQJ^JaJ'VXZ*z|~N 4DV$46:\>ͼ﫼ͼ͚ͼͼͼͫtb#hd[h=5CJOJQJ^JaJ#hd[h=5CJOJQJ^JaJ&hd[h=5CJOJQJ\^JaJ hd[hkCJOJQJ^JaJ hd[hQCJOJQJ^JaJ hd[h HCJOJQJ^JaJ hd[h CJOJQJ^JaJ hd[hwCJOJQJ^JaJ hd[h=CJOJQJ^JaJ"8:\< .!T".#T#V#wwwwfdx1$7$8$H$gdd[m$ & FnWdx1$7$8$H$^n`Wgdd[m$$ & FnWdx1$7$8$H$^n`Wa$gdd[m$$hdx1$7$8$H$^ha$gdd[$ & Fdx1$7$8$H$`a$gdd[m$$dx1$7$8$H$^a$gdd[m$ >NP~~^ɷɦxaM6xaxaaa,hd[hdCJOJPJQJ^JaJnH tH &hdCJOJPJQJ^JaJnH tH ,hd[hQCJOJPJQJ^JaJnH tH ,hd[h HCJOJPJQJ^JaJnH tH ,hd[h=CJOJPJQJ^JaJnH tH  hd[h=CJOJQJ^JaJ#hd[h*5CJOJQJ^JaJ#hd[h=5CJOJQJ^JaJ#hd[h5CJOJQJ^JaJ#hd[hk5CJOJQJ^JaJ &8 < t 黦xaJaJa;hd[h[=CJOJQJaJ,hd[h=CJOJPJQJ^JaJnH tH ,hd[h CJOJPJQJ^JaJnH tH ,hd[hH6CJOJPJQJ^JaJnH tH ,hd[hkCJOJPJQJ^JaJnH tH (hd[h[B*CJOJQJ\aJph,hd[h[CJOJPJQJ^JaJnH tH ,hd[h HCJOJPJQJ^JaJnH tH ,hd[h[=CJOJPJQJ^JaJnH tH  *!.!8!:!v!x!!!!!!!!!!!:"B"R"T"n"|"˴o]K]K]K]K]K]o#hd[hk5CJOJQJ^JaJ#hd[hQ5CJOJQJ^JaJ,hd[hkCJOJPJQJ^JaJnH tH ,hd[hQCJOJPJQJ^JaJnH tH ,hdh HCJOJPJQJ^JaJnH tH ,hd[h HCJOJPJQJ^JaJnH tH ,hd[h=CJOJPJQJ^JaJnH tH hd[h[=CJOJQJaJhd[h CJOJQJaJ|""""""""""""" #&#*#V## $8$\$$0%2%һһҤһһһһ{iWi{LAhd[h;OJQJhd[hNrOJQJ#hd[h;5CJOJQJ^JaJ#hd[hNr5CJOJQJ^JaJ#hd[h=5CJOJQJ^JaJ,hd[hNrCJOJPJQJ^JaJnH tH ,hd[h;CJOJPJQJ^JaJnH tH ,hd[h=CJOJPJQJ^JaJnH tH ,hd[hQCJOJPJQJ^JaJnH tH ,hdh=CJOJPJQJ^JaJnH tH V#$<&'(**.H/:00124L6z$nWdx1$7$8$H$^n`Wa$gdd[m$$dx1$7$8$H$^`a$gdd[m$$ndx[$\$^n`a$gdd[$dx[$\$^`a$gdd[nWdx1$7$8$H$^n`Wgdd[m$2%4%%&&&''()******|++,(,,,,,--$.0.h.....꾢}rX2hd[h=5CJOJPJQJ]^JaJnH tH hdhmAOJQJ!hdOJPJQJ]^JnH tH 'hdhRrOJPJQJ]^JnH tH 'hd[hHOJPJQJ]^JnH tH hdOJQJhd[hHOJQJhdhNrOJQJhd[hkOJQJhd[h;OJQJhd[hNrOJQJhd[hmAOJQJ ./2/D/H/0$0h2222D3X333333(4*4,4.44444455 66沧̂hNN2hd[hd5CJOJPJQJ]^JaJnH tH 2hd[hH5CJOJPJQJ]^JaJnH tH 2hd[hRr5CJOJPJQJ]^JaJnH tH hd[h;OJQJhd[hNrOJQJ2hd[h=5CJOJPJQJ]^JaJnH tH 2hd[h;5CJOJPJQJ]^JaJnH tH 2hd[hNr5CJOJPJQJ]^JaJnH tH 6$6&6*64666J6L6N6j6l6n6t6v6666667 7\7̲̲棑iRiRiR;i;i;,hd[h7VCJOJPJQJ^JaJnH tH ,hd[h=CJOJPJQJ^JaJnH tH ,hd[h6CJOJPJQJ^JaJnH tH  hd[h6CJOJQJ^JaJ#hd[h65CJOJQJ^JaJhd[h