ࡱ> ')$%&+,abcbjbj7rr:b b 8lTΠ: ###AAA$BdןA"AAן##5 5 5 A##5 A5 5 &#)]ed0Πɒ TAA5 AAAAAןןZAAAΠAAAAAAAAAAAAAb + : UMOWA NR DG.II.272& & ..2014 WZR UMOWY zawarta w dniu & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & . w Zielonej Grze pomidzy: Wojewdztwem Lubuskim, Urzd MarszaBkowski Wojewdztwa Lubuskiego z siedzib w Zielonej Grze, ul. Podgrna 7, 65-057 Zielona Gra, reprezentowanym przez: Pana & & & & & & & & & & & & & & & & ..& .. & & & & & & & & & & & ..& & ..& & i Pana & & & & & & & & & & & & & & & & ..& .. & & & & & & & & & & & ..& & ..& & przy kontrasygnacie Pani Jzefy Chaleckiej - Skarbnika Wojewdztwa Lubuskiego zwanym dalej Zleceniodawc a & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . reprezentowan przez & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . zwanym dalej "Zleceniobiorc". o nastpujcej tre[ci: 1 Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowizuje si zrealizowa w terminie do & & & & & & & & .zlecenie polegajce na wykonaniu i dostarczeniu na adres: Urzd MarszaBkowski Wojewdztwa Lubuskiego, ul. Podgrna 7, 65-057 Zielona Gra opracowania pod nazw ANALIZA HANDLU ZAGRANICZNEGO WOJEWDZTWA LUBUSKIEGO (ZUWZGLDNIENIEM KLUCZOWYCH SEKTORW) W OKRESIE 2010-2013 i I kwartaBu 2014r. wzakresie okre[lonym w zaBczniku nr1 doumowy. 2 Zleceniobiorca zobowizuje si do: korzystania przy realizacji przedmiotu umowy m.in. ze zbiorw danych Centrum Analitycznego Administracji Celnej (CAAC), GBwnego Urzdu Statystycznego, opracowaD NBP, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, z obowizujcych dla Wojewdztwa Lubuskiego strategicznych dokumentw systemowych, z danych pozyskanych podczas ankietowania firm oraz zinnych wiarygodnych zrdeB gospodarczych; opracowania graficznego wzoru layoutw, w ktrych zostan osadzone: tre[ analizy, streszczenia oraz tre[ prezentacji Power Point i przedBo|enia ich do akceptacji Zleceniodawcy przed przystpieniem do realizacji opracowania; wzbogacenia tre[ci opracowania elementami graficznymi jak mapy, wykresy, tabele i diagramy wwersji edytowalnej, wraz z legend materiaB ten nie powinien przekracza 1/3 objto[ci koDcowego opracowania; sporzdzenia wszystkich dokumentw przedmiotu zamwienia z zachowaniem jednolitej linii graficznej, wBa[ciwej dla Projektu Sie Centrw ObsBugi Inwestorw i Eksporterw (COIE), okre[lonej na podstawie Ksigi Znakw sieci COIE, ktr Zleceniodawca przeka|e drog elektroniczn; umieszczenia na wszystkich dokumentach analizy, w tym w streszczeniu i prezentacji: logotypu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, logotypu sieci COIE, Wojewdztwa Lubuskiego, godBa Unii Europejskiej oraz sformuBowania: Opracowanie zostaBo sfinansowane przez Uni Europejsk ze [rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PoddziaBania 6.2.1 Wsparcie dla sieci Centrw ObsBugi Inwestorw i Eksporterw Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013; pobrania logotypw Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wersji kolor ze strony: HYPERLINK "http://www.poig.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx" http://www.poig.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx i rozmieszczenia z zachowaniem odpowiednich parametrw okre[lonych w ZaBczniku do Strategii Komunikacji: Ksidze identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii Spjno[ci, ktra znajduje si pod adresem: HYPERLINK "http://www.poig.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx" http://www.poig.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx. Logotyp Wojewdztwa Lubuskiego Zleceniobiorca pobierze ze strony: HYPERLINK "http://www.lubuskie.pl" www.lubuskie.pl; udzielania peBnej informacji na temat postpu i zakresu wykonywanych czynno[ci w zwizku zrealizacj przedmiotu umowy oraz do przedstawiania aktualnych wynikw prac na ka|de |danie Zleceniodawcy; uwzgldniania uwag i wprowadzania poprawek zgBaszanych przez Zleceniodawc w terminie niedBu|szym ni| 3 dni robocze; przedBo|enia Zleceniodawcy przedmiotu umowy w proponowanym ostatecznym ksztaBcie, na co najmniej 3 dni robocze przed upBywem terminu realizacji zlecenia, celem wstpnej weryfikacji, sprawdzenia poprawno[ci u|ytych danych, przeprowadzonych badaD, wyeliminowania mo|liwych bBdw i pomyBek; przekazania Zleceniodawcy przedmiotu umowy w postaci trzech egzemplarzy w wersji wydrukowanej oraz w postaci trzech egzemplarzy w wersji elektronicznej z edytowalnymi plikami zrdBowymi (pByta CD/DVD lub inny no[nik); wykonania przedmiotu umowy z dochowaniem terminw oraz nale|ytej staranno[ci, a tak|e zgodnie zprzepisami obowizujcego prawa; nieudostpniania osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie wykonywania prac. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji i akceptacji przedmiotu zamwienia w trakcie jego realizacji przed przyjciem jego ostatecznej wersji. Zleceniodawca zobowizuje si do: udostpnienia Zleceniobiorcy drog elektroniczn Ksigi znakw, logotypu i znaku graficznego sieci COIE, ktre s w posiadaniu Zleceniodawcy i s konieczne do wBa[ciwego wykonania prac, oktrych mowa w 1 umowy; akceptacji lub skBadania uwag do przedkBadanego w trakcie realizacji przez Zleceniobiorc przedmiotu zamwienia w cigu 3 dni roboczych od dnia jego przedBo|enia. 3 Do merytorycznej wspBpracy i koordynacji w przedmiocie realizacji umowy upowa|nia si ze strony: Zleceniobiorcy & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & & & ..& & ; Zleceniodawcy & & & & & & & & & & & & & & & . pracownika COIE i pana Leszka Urbana Kierownika WydziaBu Przedsibiorczo[ci w Departamencie Infrastruktury i Komunikacji Urzdu MarszaBkowskiego Wojewdztwa Lubuskiego w Zielonej Grze. Zmiana osb do merytorycznej wspBpracy i koordynacji w przedmiocie realizacji umowy, wymienionych w ust. 1, nie wymaga aneksowania umowy. Dopuszczona zostaje pisemna lub mailowa korespondencja pomidzy stronami. 4 Za wykonanie zlecenia, o ktrym mowa w 1, Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysoko[ci & & & & & & & & ...& .. zB netto (sBownie: & & & & .& & & & & & & & & ..zBotych 00/100) + VAT 23%, wynagrodzenie & & & & & & & & .zB brutto (sBownie: & & & .& & & & & & & & & & zB 00/100 brutto). Wynagrodzenie brutto okre[lone w ust. 1, zaspokaja rwnie| wszelkie roszczenia Zleceniobiorcy z tytuBu przeniesienia na Zleceniodawc majtkowych praw autorskich, o ktrych mowa w 10. Warunkiem wystawienia faktury VAT na kwot wynagrodzenia, o ktrej mowa w ust. 1 jest wykonanie przedmiotu umowy oraz podpisanie przez obie strony protokoBu zdawczo-odbiorczego, o ktrym mowa w 6, bez zastrze|eD. Zleceniodawca zapBaci powy|sz kwot przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zleceniodawcy prawidBowo wystawionej faktury na Urzd MarszaBkowski Wojewdztwa Lubuskiego, Podgrna 7, 65-057 Zielona Gra, NIP 973-05-90-332. Za dzieD zapBaty wynagrodzenia uznaje si dzieD obci|enia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 5 Przedmiot umowy jest finansowany przez Uni Europejsk ze [rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PoddziaBania 6.2.1 Wsparcie dla sieci Centrw ObsBugi Inwestorw i Eksporterw Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013. 6 Odbir przedmiotu umowy nastpi poprzez podpisanie przez obie strony protokoBu zdawczo-odbiorczego bez uwag i zastrze|eD. W przypadku stwierdzenia zastrze|eD Zleceniodawca zobowi|e Zleceniobiorc do ich usunicia, w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawc, w ramach wynagrodzenia, okre[lonego w 4 ust. 1. Przyjcie przedmiotu umowy nastpi najpzniej w terminie 3 dni od zakoDczenia realizacji zamwienia. W imieniu Zleceniodawcy odbioru przedmiotu umowy dokona Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzdu MarszaBkowskiego Wojewdztwa Lubuskiego lub jego zastpca bdz Kierownik WydziaBu Przedsibiorczo[ci. 7 1. Zleceniobiorca zapBaci Zleceniodawcy kar umown: za zwBok w wykonaniu lnp| x z {le[eVQ h=T\ hF\h&PhmDa5\ hF5\hIE%hmDa5B*^Jph h&PhmDah&PhmDa\h&PhTB*^Jphhi5B*\phh&Lh[5B*\ph h@i5\h*khCC5\h*khe5\h*kh$5\ h% {5\h*khmDa5\h*khf5\ h-\ h[\ hi\z  X ^ 4 r t $da$gd]$Jd]Ja$gd]$d7$8$H$a$gd]x^`gd?a dhxgd;W $dhxa$gdi $dhxa$gdm' $dhxa$gd&P $dhxa$gd[   & P V | : T V X \ ^ 2 4 N l p r °yuyqjcYQh*khlM\h&PhmDa5\ h&PhmDa h3VhZoh Vh[ h(h*k#h?ah V5OJQJ^JmHsHh V5OJQJ^JmHsHhmDa5OJQJ^JmHsH#h&PhmDa5OJQJ^JmHsHh;WhmDa\ h5\h&PhmDa\ h=T\ hmDa\ hi\ h};\ h+f\ hi5\ h};5\r t DJ\|NV` @Pžɤɠui`ɜ\Th7hH 5hjh(5\^Jhdh(5\^Jhdh(5\ h(5\hd[h(5\hd[h(5\^Jh(hb2hhg hUUuhg hUUuhH h V hUUuhhhH hjhH 5OJQJaJh&PhO~B*^Jphh&PhZyB*^Jphh[B*^Jph \^F #$%'$ & F!d7$8$H$a$gd7$ & F!d7$8$H$a$gd2zO$ & F!d7$8$H$a$gdH $da$gdH $ & F da$gdH $da$gdH dgd$UZ $da$gd:)dgdH 4X^r(*,.<Vb~DR4Bv ؝ؓؓ؎؝؝؄|r؎h)LB*\phhH B*phhH @B*ph hH \h2zOB*\phh@iB*\phhqhqB*\phhqhH B*\phhqh2zOB*\phhqB*\phhH B*\phh>12hH h7hH 5 h(5h7h5+N<>,!.!!!""""""$"&"R"T"""""## # ###V$X$$$J%L%%%%ķķrh)@hH B*\phh@ihH h@iB*\phhH B*\phh2zOhH B*\phh2zOh2zO0JB*\phjh2zOh2zOU\h2zOh2zO\h2zOhH 0JB*\phjh2zOhH U\h2zOhH \ hH 6 hH \ h2zO\*%% &&&&&&(&H&^&`&&&''''|))**6*8*:*<*|*~**$+D+\,^,,R-n-̿ٲzzzmhd_d[_dWh2zOh7 hH \hH h7\hLJh29B*\phhU/B*\phh7B*\phhH B*\phh7hH B*\phh7h2zOB*\phh)@h2 B*\phh)@hUB*\phh)@h7B*\phh)@h2zOB*\phh)@hH B*\phh)@h)@B*\ph"'|)~*&+(+\,^,,N.//~kX$d7$8$H$^a$gdH $ & F"d7$8$H$a$gdU$ & F"d7$8$H$a$gd2zO$d7$8$H$a$gdH $ & F d7$8$H$a$gdH $d7$8$H$^a$gdH $ & F!d7$8$H$a$gdH $ & F!d7$8$H$a$gdLJ$ & F!d7$8$H$a$gd7 n-p-r- ...L.//b0000001101Z1\1^1p1111124222223^3`3384@44445555(5:5<5>5B5L5^5l5555Ǹێh?h Vhh&(hh-h5h-h5 h>-5 h V5h~ hw9hH hnhPh]}h3hRh)Lh>-hfhw9h^E hH \hU/hH h2zOh76//b00236484@4267T9s$ & F%da$gd$ & F% da$gdU$ & F%ed^e`a$gdH $da$gdw9dgd$ & F$da$gdH $ & F$da$gd^E$ & F$da$gdH $ & F#da$gdH $da$gdH 555555555566648689 9(9*9R9T9999"::F;L;;;;J<L<T<b>d>f>h>??@@@A ANAAAB.BBBzB|BBBBBC鿱魨ٕ͑͝͝͝͝h)Lhh+b9hb h)L5aJ hH \h2zOhhH 5OJQJaJ hU5aJ h>-h29h[QhPhUh>-h Vhh&(hH h-hH 5 h>-5 h V59T9;J<L<T<f>h>p>VCXC`CCpas$ & F'd7$8$H$a$gd($d7$8$H$a$gdm` $da$gdH $da$gdH $da$gdH $da$gdqF$d7$8$H$a$gdH dgdH $da$gd$ & F%da$gdH $ & F%da$gd29 C CTCVCXC`CdCfCCCC`:`<`>```:anapaabb$bJb\b`bbbbe e:eHe\e^e`ebeeeeefBf^f`fff gTggggNhPhhhNiPidjfjjjkknnoۿۿۻhZNh2 h'ehPhhUh>-hV\h\Th_#h;hL;Fh(h2zOUhm`hF hH 5aJhH h)Lh9J:Cprzedmiotu umowy w wysoko[ci 3% kwoty wynagrodzenia brutto okre[lonego w 4 ust. 1 za ka|dy dzieD zwBoki, liczc od nastpnego dnia po upBywie terminu realizacji okre[lonego w 1, za zwBok w usuniciu nieprawidBowo[ci w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawc, o ktrych mowa w 6 w wysoko[ 3% wynagrodzenia brutto okre[lonego w 4 ust. 1, za ka|dy dzieD zwBoki, liczc od nastpnego dnia po upBywie terminu usunicia nieprawidBowo[ci, Zleceniodawca zapBaci Zleceniobiorcy za zwBok w wypBacie wynagrodzenia okre[lonego w 4 ust. 1 odsetki ustawowe za ka|dy dzieD zwBoki, naliczane od nastpnego dnia po upBywie terminu zapBaty. Kary umowne o jakich mowa w ust. 1 lit. a b podlegaj sumowaniu i pBatne s przez Zleceniobiorc wterminie 7 dni od zBo|enia |dania w tym zakresie przez Zleceniodawc. W przypadku niewykonania Zlecenia lub odstpienia od Umowy z winy Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zapBaci Zleceniodawcy kar umown w wysoko[ci 50% wynagrodzenia brutto. Zleceniodawca mo|e |da odszkodowania przewy|szajcego wysoko[ kar umownych. 8 W celu realizacji przedmiotu zamwienia Zleceniobiorca zobowizuje si stworzy zespB ekspercki, ktrego skBad stanowi: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Zleceniobiorca nie powierzy w caBo[ci wykonania umowy osobom trzecim. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za dziaBania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcw iich pracownikw w takim samym stopniu jakby to byBy dziaBania, uchybienia i zaniedbania jego wBasnych pracownikw. 9 Zleceniobiorca o[wiadcza, |e wszystkie wyniki prac stanowice przedmiot praw autorskich, zrealizowane w ramach umowy bd oryginalne, bez niedozwolonych zapo|yczeD z utworw osb trzecich oraz nie bd narusza praw ani prawem chronionego dobra osb trzecich, w tym w szczeglno[ci praw autorskich innych os