ࡱ>  STUdbjbj>> TT,""8wL_ ]]]]]]]$ahdd#^! "!!#^^$$$!R]$!]$$j'R8W Wu!:_TB]^0_Td "ddWW:dW0 !$! )!X #^#^" _!!!!d "+ M:Umowa nr & & & & & & .. WZR UMOWY zawarta w dniu & & & & & & & & & . w Zielonej Grze pomidzy Wojewdztwem Lubuskim, Urzdem MarszaBkowskim Wojewdztwa Lubuskiego z siedzib w Zielonej Grze, przy ul. Podgrnej 7, NIP: 973-05-90-332, REGON: 977895931, reprezentowanym przez & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ., & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ., przy kontrasygnacie Jzefy Chaleckiej Skarbnika Wojewdztwa Lubuskiego, zwanym dalej Zamawiajcym a & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & reprezentowanym przez & & & & & & & & & & & & .., zwanym dalej Wykonawc 1 W zwizku z organizacj przez Lubuskie Centrum ObsBugi Inwestorw i Eksporterw (COIE) konferencji pro-biz pt. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & , Zamawiajcy zleca, a Wykonawca zobowizuje si wykona w dniach 14 i 15 maja 2015 roku, w budynku & & . & & & & & & & & .& & & & & & .& ., przy ulicy.& & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & ., w godzinach ustalonych z Zamawiajcym, usBug polegajc na: wynajmie w dniach 14 i 15 maja 2015 r. sali konferencyjnej klimatyzowanej z peBnym nagBo[nieniem, mieszczcej do 100 osb, przygotowaniu i zaserwowaniu w dniach 14 i 15 maja 2015 r. potraw w formie stoBu szwedzkiego dla nie wicej ni| 75 osb - uczestnikw konferencji, w tym prelegentw, z mo|liwo[ci bezpBatnego anulowania przez Zamawiajcego cz[ci poczstunku do dnia 11 maja 2015 r. w oparciu opotwierdzon ilo[ uczestnikw, rezerwacji i opBaceniu jednoosobowych pokojw ze [niadaniem w dniach 14 i 15 maja 2015 r. dlaprelegentw konferencji, w ilo[ci nie wikszej ni| 8 osb, z mo|liwo[ci bezpBatnego anulowania przez Zamawiajcego rezerwacji do dnia 11 maja 2015 r. w oparciu opotwierdzon ilo[ prelegentw. Wykonawca, zobowizuje si do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy okre[lonego w ust.1, zgodnie z zapisami SzczegBowego Opisu Przedmiotu Zamwienia oraz oferty Wykonawcy stanowicych odpowiednio, zaBcznik nr 1 oraz zaBcznik nr 2, do niniejszej umowy. Przedmiot umowy jest finansowany ze [rodkw UE, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziaBania 6.2.1 Wsparcie dla sieci Centrw ObsBugi Inwestorw iEksporterw Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 2 Osob wyznaczon do wspBdziaBania i odpowiedzialn za prawidBow realizacj przedmiotu umowy: po stronie Zamawiajcego jest Daniel Chalecki, Centrum ObsBugi Inwestorw i Eksporterw, tel.: 684565 4 87, mail: HYPERLINK "mailto:d.chalecki@lubuskie.pl" d.chalecki@lubuskie.pl, po stronie Wykonawcy jest & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & , tel.: & & & & & & & & & & & & & & .., mail: & & & & & & & & & & & & Zmiana osb, o ktrych mowa w ust. 1, nastpuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony inie stanowi zmiany tre[ci Umowy. Korespondencja midzy Stronami, w tym w szczeglno[ci dotyczca sposobu realizacji Umowy odbywa si bdzie na adresy e-mailowe wskazane w ust. 1. 3 Za prawidBowe wykonanie przedmiotu umowy okre[lonego w 1 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiajcy zapBaci Wykonawcy wynagrodzenie maksymalnie w wysoko[ci & & & & zB netto (sBownie:& & & & & & & & & & ..) + VAT 23%, wynagrodzenie brutto:& & & & & & & & .. zB (sBownie:& & & & & & & & & & & & & & ). Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy. KoDcowe rozliczenie wynagrodzenia, o ktrym mowa w ust. 1, odbdzie si na podstawie pisemnego zgBoszenia w dniu 11 maja 2015 r. przekazanego Wykonawcy przez Zamawiajcego odno[nie planowanej liczby noclegw dla prelegentw oraz liczby uczestnikw konferencji, stanowicego zaBcznik do ProtokoBu Odbioru, o ktrym mowa w 4 ust. 3. Ostateczne wyliczenie wynagrodzenia odbdzie si w nastpujcy sposb: w przypadku potwierdzenia udziaBu w spotkaniu przez mniejsz liczb osb od zakBadanej przez Zamawiajcego w zapytaniu ofertowym (mniejszej ni| 75, wliczajc w to prelegentw), przypadajce do zapBaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie pomniejszone o iloczyn [redniego kosztu brutto przygotowania poczstunkw dla jednego uczestnika konferencji wynikajcego z oferty Wykonawcy i liczby osb, ktre nie potwierdziBy przybycia na konferencj, w przypadku potwierdzenia udziaBu w spotkaniu przez mniejsz liczb prelegentw od zakBadanej przez Zamawiajcego w zapytaniu ofertowym (mniejszej ni| 8), przypadajce do zapBaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie pomniejszone o iloczyn [redniego kosztu brutto rezerwacji i opBaceniu jednoosobowych pokojw ze [niadaniem przypadajcego na jednego prelegenta konferencji wynikajcej z oferty Wykonawcy i liczby prelegentw, ktrzy nie potwierdzili przybycia na konferencj. ZapBata kwoty wskazanej w ust. 1 nastpi na podstawie wystawionej przez Wykonawc faktury VAT wterminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajcego. Podstaw wystawienia faktury, o ktrej mowa w ust. 4 stanowi ProtokB Odbioru podpisany bez uwag izastrze|eD przez obie strony. Faktur nale|y wystawi na: Wojewdztwo Lubuskie - Urzd MarszaBkowski Wojewdztwa Lubuskiego, ul. Podgrna 7; 65-057 Zielona Gra, NIP:973-05-90-332. Za dzieD zapBaty uwa|any bdzie dzieD obci|enia rachunku bankowego Zamawiajcego. Wynagrodzenie bdzie pBatne przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze przez Wykonawc. Wynagrodzenie o ktrym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty realizacji umowy. Adresem dla dorczenia Zamawiajcemu faktury Wykonawcy jest Urzd MarszaBkowski Wojewdztwa Lubuskiego, Departament Infrastruktury i Komunikacji, ul. Podgrna 7, 65-057 Zielona Gra. 4 Wszelkie koszty zwizane z realizacj przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. Z realizacji zadania Wykonawca przygotuje ProtokB Odbioru okre[lajcy szczegBowo sposb realizacji poszczeglnych elementw zadania. Wzr protokoBu okre[lony jest w zaBczniku nr 3 doprzedmiotowej umowy. ProtokB zostanie dostarczony Zamawiajcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakoDczenia realizacji przedmiotu umowy. "$npr b D n r dzwiwiwiZwiwiwiwiwZwiIi h=4h5nCJOJQJ^JaJhCh5nCJOJQJaJh5nCJOJQJ^JaJ hCh5nCJOJQJ^JaJ,hxh9O5B*CJOJQJ^JaJph&h5n5B*CJOJQJ^JaJph&h9O5B*CJOJQJ^JaJph,hMbh5n5B*CJOJQJ^JaJphhJx5CJOJQJ^JaJ#hRh5n5CJOJQJ^JaJprF $  6$ & F^`a$gd[ c $ & Fa$gd@$ & F x^`a$gd@ $a$gdL!D $a$gdL!D $@&a$gdL!D $@&a$gd9O  H X .>@ "$(8PTVоughzCJOJQJ^JaJh`CJOJQJ^JaJhdm,CJOJQJ^JaJh@CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJ#h=4h5n5CJOJQJ^JaJ h,?h ^ACJOJQJ^JaJh5nCJOJQJ^JaJ h,?h5nCJOJQJ^JaJ%b<пrီddVdVdh8\CJOJQJ^JaJh[ cCJOJQJ^JaJh/BCJOJQJ^JaJhK<CJOJQJ^JaJ#hdm,h@5CJOJQJ^JaJh@CJOJQJ^JaJ hh@CJOJQJ^JaJ h@hCJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJhzCJOJQJ^JaJ hhzCJOJQJ^JaJ246Pd "dtfTF8fh8\CJOJQJ^JaJh 0CJOJQJ^JaJ#hdm,h@5CJOJQJ^JaJhdm,CJOJQJ^JaJhqCJOJQJ^JaJh@CJOJQJ^JaJ h]RhdQCJOJQJ^JaJ h]Rh>xCJOJQJ^JaJhK<CJOJQJ^JaJ h]Rh]RCJOJQJ^JaJh]R5CJOJQJ^JaJ#h[ ch[ c5CJOJQJ^JaJh>xCJOJQJ^JaJ 68^vxVr~\`fjͿͿ~p_QC1#h=4hdm,5CJOJQJ^JaJh/BCJOJQJ^JaJhdm,CJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJhp6}CJOJQJ^JaJ h oh oCJOJQJ^JaJh oCJOJQJ^JaJ h'{h oCJOJQJ^JaJ hdm,h@CJOJQJ^JaJh8\CJOJQJ^JaJ h]Rh8\CJOJQJ^JaJh8\5CJOJQJ^JaJ#h[ chdm,5CJOJQJ^JaJ6x^`bdfn,byy$ & F *$a$gd n$ & F -DM a$gd n $a$gddm, $a$gdc,$ & F ^`a$gddm,$ & F ^`a$gd}WE$ & Fx^`a$gddm, jlnz(,0^hjl̷̢̢{l{`{lPDPh nCJOJQJaJjh nCJOJQJUaJhNCJOJQJaJhHhK<CJOJQJaJhK<CJOJQJaJhdm,CJOJQJaJhHhdm,CJOJQJaJ)h nh 0B*CJOJQJ^JaJph)h nhp6}B*CJOJQJ^JaJph)h nhdm,B*CJOJQJ^JaJphhdm,5CJOJQJ^JaJh;*5CJOJQJ^JaJl bJĵjYG8hdm,5CJOJQJ^JaJ#h=4h5n5CJOJQJ^JaJ hB6_hdQCJOJQJ^JaJ)hp6}hdm,B*CJOJQJ^JaJph#h nB*CJOJQJ^JaJph)hdQh;*B*CJOJQJ^JaJphh nh nCJOJQJaJh nhdm,CJOJQJaJh nCJOJQJaJhHhK<CJOJQJaJjh nCJOJQJUaJ hAmh n0JCJOJQJaJbb.!#Z$'+-.R.ooo$ & F hh^ha$gd}WE$ & F^a$gd$ & F^a$gdPG$ & F hh^ha$gdq@ $^a$gdq@ $a$gdp6}$ & F -DM a$gdc,$ & F -DM a$gd;* ,!.!"0"""B#n######;{iiWEWEWEWEWEW"hh[ cCJOJQJ\]aJ"hhq@CJOJQJ\]aJ"hq@hq@CJOJQJ\]aJ%hq@hq@>*CJOJQJ\]aJhq@CJOJQJ\]aJhwCJOJQJ\]aJ"hc,hc,CJOJQJ\]aJhc,CJOJQJ\]aJ"hc,h5nCJOJQJ\]aJ h=4h5nCJOJQJ^JaJhdQ5CJOJQJ^JaJ######$X$Z$%.%Z%%%&&&&&&ưrcrTrcrB3r3hfUCJOJQJ\]aJ"hfUhfUCJOJQJ\]aJhJ7CJOJQJ\]aJhCJOJQJ\]aJ"hq@hq@CJOJQJ\]aJ+h3b3d3r45\5^5z55555VVVVV.WӼӥ~dbHHH3h' h' B*CJOJQJ\]aJnHphtHU3h' h5nB*CJOJQJ\]aJnHphtHh' CJOJQJaJhK<CJOJQJaJh+tih5nCJOJQJaJ-h5nB*CJOJQJ\]aJnHphtH-h' B*CJOJQJ\]aJnHphtH3h*h5nB*CJOJQJ\]aJnHphtH#h=4h5n5CJOJQJ^JaJOdbir przedmiotu umowy nastpi na podstawie podpisanego przez obie strony ww. ProtokoBu Odbioru bez uwag i zastrze|eD, do ktrego zaBcznikiem bdzie pisemne zgBoszenie przekazane Wykonawcy przez Zamawiajcego odno[nie liczby uczestnikw konferencji oraz liczby noclegw dla prelegentw. Stwierdzone w protokole odbioru wady lub braki przy realizacji poszczeglnych elementw przedmiotu umowy stanowi podstaw do proporcjonalnego pomniejszenia wynagrodzenia za t cz[ zamwienia. Osob uprawnion do popisania ProtokoBu Odbioru po stronie Zamawiajcego jest Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzdu MarszaBkowskiego Wojewdztwa Lubuskiego lub jego zastpca bdz Upowa|niony przedstawiciel okre[lony w 2 niniejszej Umowy Osob uprawnion do popisania ProtokoBu Odbioru po stronie Wykonawcy jest & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 5 Wykonawca zapewnia, |e wykona przedmiot umowy terminowo, rzetelnie przy zachowaniu nale|ytej staranno[ci. W trakcie realizacji przedmiotu zamwienia Wykonawca jest zobowizany do: wspBdziaBania z Zamawiajcym w zakresie koniecznym do prawidBowej realizacji umowy, dotrzymywania obustronnie ustalonych terminw, a Zamawiajcy do udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji, materiaBw idokumentacji znajdujcych si w jego posiadaniu, ktre bd niezbdne doprawidBowego iterminowego wykonania przedmiotu zamwienia. Wykonawca zapewnia, |e dysponuje odpowiedni wiedz i do[wiadczeniem koniecznym doprawidBowej realizacji przedmiotu zamwienia oraz, |e posiada odpowiednie zaplecze organizacyjne, techniczne, intelektualne oraz finansowe gwarantujce wykonanie przedmiotu zamwienia terminowo, rzetelnie z doBo|eniem najwy|szej staranno[ci. 6 Zamawiajcy dopuszcza mo|liwo[ powierzenia cz[ci prac podwykonawcom w ramach umowy. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajcego za wszelkie dziaBania lub zaniechania swoich podwykonawcw tak, jak za swoje dziaBania lub zaniechania. 7 Wykonawca zobowizuje si do wykonania swoich obowizkw zgodnie z tre[ci niniejszej Umowy, sumiennie i odpowiedzialnie oraz w sposb odpowiadajcy oglnie przyjtym zasadom staranno[ci oraz do nie podejmowania dziaBaD na niekorzy[ Zamawiajcego. Wykonawca zobowizuje si do wspBpracy z Zamawiajcym w zakresie wykonywanych przez siebie obowizkw. Zamawiajcy ma prawo w ka|dym czasie kontrolowa sposb wykonywania powierzonych Wykonawcy obowizkw. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy, wykonania go wadliwie lub w sposb nienale|yty, Zamawiajcemu przysBuguj kary umowne odpowiednio: W sytuacji niewykonania przez Wykonawc caBo[ciowego przedmiotu umowy, o ktrym mowa w 1 ust. 1 Wykonawca zobowizany jest zapBaci Zamawiajcemu kar umown w wysoko[ci 40% wynagrodzenia brutto okre[lonego w 3 ust.1. W przypadku odstpienia przez Zamawiajcego lub Wykonawc od umowy z przyczyn le|cych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowizany jest zapBaci kar umown w wysoko[ci 40 % wynagrodzenia brutto okre[lonego w 3 ust.1. W przypadku nienale|ytego wykonania przedmiotu umowy, o ktrym mowa w 1 ust. 1 lit. a Wykonawca zapBaci Zamawiajcemu kar umown wwysoko[ci 20 % wynagrodzenia brutto okre[lonego w 3 ust. 1 niniejszej Umowy. W przypadku nienale|ytego wykonania przedmiotu umowy, o ktrym mowa w 1 ust. 1 lit. b Wykonawca zapBaci Zamawiajcemu kar umown wwysoko[ci 20 % wynagrodzenia brutto okre[lonego w 3 ust. 1 niniejszej Umowy. W przypadku nienale|ytego wykonania przedmiotu umowy, o ktrym mowa w 1 ust. 1 lit. c Wykonawca zapBaci Zamawiajcemu kar umown wwysoko[ci 20 % wynagrodzenia brutto okre[lonego w 3 ust. 1 niniejszej Umowy. Za zwBok w usuniciu wad w przedmiocie umowy w wysoko[ci 2% wynagrodzenia brutto okre[lonego w 4 ust. 1 niniejszej umowy za ka|dy dzieD zwBoki, liczc od dnia wyznaczonego przez Zamawiajcego na usunicie wad. Kary umowne o jakich mowa w punktach: 3-6 niniejszego ustpu podlegaj sumowaniu. Kary umowne s pBatne w terminie 7 dni od dnia zBo|enia |dania w tym zakresie przez Zamawiajcego, Zamawiajcemu przysBuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewy|szajcego kar umown na zasadach oglnych. Zamawiajcy mo|e dokona potrcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 8 Zamawiajcy mo|e odstpi od umowy w przypadku przewidywanym w Kodeksie Cywilnym oraz ponadto w przypadku: zaistnienia istotnej zmiany okoliczno[ci powodujcej, |e wykonanie umowy nie le|y w interesie publicznym, czego nie mo|na byBo przewidzie w chwili zawierania umowy, zaprzestania przez Wykonawc realizacji umowy, wykonywania przez Wykonawc umowy w sposb niezgodny z jej zapisami po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zamawiajcego do jej prawidBowego wykonania. Odstpienie od umowy powinno nastpi w formie pisemnej. 9 Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa|no[ci. W kwestiach nieuregulowanych w umowie maj zastosowanie przepisy Prawa zamwieD publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. W przypadku zaistnienia sporu w zwizku z wykonaniem Umowy Strony poddaj ewentualne spory rozstrzygniciu przez sd wBa[ciwy miejscowo dla Zamawiajcego. Umow sporzdzono w dwch jednobrzmicych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla ka|dej zestron. 10 Integraln cz[ci umowy s zaBczniki: - ZaBcznik nr 1 SzczegBowy Opis Przedmiotu Zamwienia, - ZaBcznik nr 2 Oferta Wykonawcy. Za Zamawiajcego